+372 53 242 790
Menüü

Aasta 2012 – tähtsamad seadusemuudatused, mis mõjutavad ettevõtjat

Enamus siintoodud seadusemuudatustest jõustuvad 1. jaanuaril 2012, kui tekstis ei ole mainitud teisiti.

ÄRIÕIGUS

23. veebr 2011 võeti vastu majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, mis jõustub küll alles 1. jaan 2014, aga ettevõtja jaoks on see seadus kahtlemata oluline, kuna reguleerib isiku ettevõtlusvabadust ja selle piiramisega seotud küsimusi. Selleks on ettevõtjatele antud ka nii pikalt aega seadusega tutvumiseks ja oma tegevuse sellega kooskõlla viimiseks. Nii muudetakse oluliselt nõudeid näiteks lubade, kooskõlastuste ja litsentside taotlemiseks ning oma tegevuse registreerimiseks.

Äriseadustiku muudatused jõustusid alates 12. nov 2011, millega keelatakse oma osade omandamine või tagatiseks võtmine, kui nende osade eest ei ole sissemakse täielikult tasutud. Samuti antakse kõigile ühingutele võrdsetel alustel võimalus loobuda reservkapitalist (siiani oli see võimalik vaid peale 1. jaan 2011 asutatavatel ühingutel). Seega on vabanenud vahendite arvelt võimalik katta kahjumit või kanda see kasumisse.

TÖÖÕIGUS

Jõustuvad uued keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord. Sellega seoses lihtsustub puhkusetasu arvestamine, mille kohaselt ei tule tööandjal arvestada töötajale keskmist päevatasu, kui töötasu on olnud eelneva kuue kalendrikuu jooksul muutumatu suurusega ning tuleb lihtsalt jätkata töölepingus kokkulepitud töötasu maksmist. Samuti vähendab tööandja halduskoormust see, et tööandjal ei ole enam kohustust ümber arvestada keskmist töötasu kui keskmine töötasu on juba välja makstud.

Näiteks kui töötaja tulemustasu, mis on arvestatud jaanuar kuni juuli, makstakse välja augustis, aga töötaja kasutab puhkust juulis, siis juulikuu puhkusetasu ei tule lisatasu tõttu ümber arvutada. Planeeritakse muuta ka töölepingu seadust renditööjõu regulatsiooni osas, eelnõu on Riigikogus menetlemisel.

HALDUSKOHTUMENETLUS

Uue halduskohtumenetluse seadustikuga lihtsustatakse kaebuse vormi- ja sisunõudeid ning kaebuse muutmise protseduure. Sarnaselt tsiviilvaidlustega suunatakse nüüd ka haldusvaidlustes pooli kokkuleppele. Uus seadustik näeb ette koguni lepitusmenetluse, mille raames menetlusosalised üritavad kohtuniku abiga lahendada vaidluse läbirääkimiste teel. Ühtlasi laiendatakse esialgse õiguskaitse kohaldamist. See tähendab, et edaspidi võib esialgse õiguskaitse taotluse halduskohtule esitada juba vaidemenetluse ajal.

Erandina ei saa esialgse õiguskaitse taotlust esitada riigihangete asjades enne menetluse läbimist riigihangete vaidlustuskomisjonis. Erinevalt seni kehtinud seadusest  lisandub uude halduskohtumenetluse seadustikku ka riigihangete peatükk, mis reguleerib menetlust hankeasjades. Kahju hüvitamise taotluse esitamise kord on sätestatud riigihangete  seaduse muudatusena.

MAKSUÕIGUS

Erisoodustuseks ei loeta enam tööga otseselt seotud tasemekoolituse kulude katmist.Tasemekoolitus võimaldab mittestatsionaarses õppes või eksternina omandada põhiharidust ja üldkeskharidust, osakoormusega läbida kutseõpet või kutsekeskharidusõpet ja osakoormusega või eksternina omandada kõrgharidust.

Lõpetatakse erimärgistatud kütuse kasutamine paikses mootoris, kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel.See puudutab eelkõige ehituse, kaevandamise ja metsandusega tegelevaid ettevõtjaid, aga ka selliseid ettevõtjaid, kellel on masinaid, mis töötavad paikse mootoriga ehk mida ei kasutata sõiduki edasiliikumiseks – igasugused tööstusega seotud masinad.

Sigarettidele (mitte kõigile tubakatoodetele) hakkab kehtima uus aktsiisimäär ning tubakatoodetel peab olema uue kujundusega maksumärk. Kuni 2011. aasta  lõpuni kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud sigarette, mis on tarbimisse lubatud enne 1. jaanuari 2012, võib müüa veel kolme kuu jooksul.

Maksu- ja Tolliamet saab õiguse kaasata isikuid salajasele koostööle ja kasutada variisikuid, samuti kasutada konspiratsioonivõtteid sealhulgas muudetud identiteeti.

Mainimist vajab veel ka aasta algusest jõustuv muudatus,  millega tühistatakse kohalike maksude hulgast müügimaks. Seega on kohalikud maksud vaid reklaami-, teede ja tänavate sulgemise, mootorsõiduki-, loomapidamis-, ja lõbustusmaks ning parkimistasu.

INTELLEKTUAALOMAND

Kasuliku mudeli seaduses jõustuvad muudatused, millega muuhulgas viiakse seadus kooskõlla 13. detsembril 2007 jõustunud Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni uue redaktsiooniga ehk Euroopa patendikonventsiooniga 2000. Olulisemateks muudatusteks võib pidada kasulike mudelite registreerimise taotluste menetlemise korra muutmist ja avaliku lihtlitsentsi kasutuselevõttu. Kui hetkel antakse kasulikele mudelitele õiguskaitse ilma sisulist ekspertiisi tegemata, siis eelnõuga kehtestatakse Patendiametile tehnika taseme otsingu tegemise ja vastava aruande koostamise kohustus. Muudatuse eesmärgiks on ära hoida kasulike mudelite registreerimist, mis ei vasta uudsuse kriteeriumile ja mis võivad takistada ausat äri- ja majandustegevust ning tuua kaasa ebaausat konkurentsi.

Seadusega võetakse kasutusele uus litsentsi liik nn avalik lihtlitsents (ingl k licence of right). Tegemist on litsentsiliigiga, kus kasuliku mudeli omanik, kes ei soovi ise oma leiutist kasutada või ei ole selleks vahendite puudusel või muul põhjusel võimeline, võib teatava litsentsitasu eest lubada kasutada leiutist igaühel, kes seda soovib. Avalikkuse teavitamine avaliku lihtlitsentsi omandamise võimalusest toimub Patendiameti ametliku väljaande kaudu. Isikud, kes soovivad sellist litsentsi kasutada, registreeritakse kasulike mudelite registris.

RIIGIHANKED

Riigihangete seaduses võetakse kasutusele mõiste lihthange, mis tähendab hankelepingut, mille maksumus ületab 10 000 eurot asjade ja teenuste ning 30 000 eurot ehitustööde hanke korral. Lihthanke korral on hankijad kohustatud järgima vastavaid reegleid ning muuhulgas peavad nad avaldama lihthanke teate riigihangete registris. Seega ei pea pakkujad edaspidi enam hankijate kodulehti sirvima ning lihthangetest teada saamine muutub ettevõtja jaoks tunduvalt lihtsamaks.

Samuti on eelnõu tasandil Riigikogus esimese lugemise läbinud muudatused, mille eesmärk on kehtestada kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas sõlmitavate riigihankelepingute sõlmimisele eraldi reeglid, et avada kaitsehangete turgu, mis seni on olnud suhteliselt suletud.

EELNÕUD

Lisaks ülaltoodud eelnõudele on mitmeid muid muudatusi, mis eeldatavasti hakkavad kehtima 2012 jooksul. Nendest olulisemad on:

1. Riigikogu menetluses on põhjalikud muudatused autoveoseaduse ja ühistranspordiseaduse osas, mis lähtuvad EL määrustest. Muudatustega kehtestatakse muuhulgas rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu eeskirjad ja ühiseeskirjad autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta. Ühtlustatakse ja lihtsustatakse autovedude korraldamiseks antavate tegevuslubade süsteemi (k.a. tegevusloa kohustuseta veod) ja täiendatakse autoveoseaduse nõuete rikkumise eest määratavaid karistusi.

2. 1. jaan 2012 riigilõivu seadus oluliselt ei muutu, siiski on seadusandjal plaanis riigilõivuseadust edaspidi veel muuta. Sellekohased erinevad eelnõud on Riigikogus lugemisel. Planeeritavad muudatused teeksid õiguskaitse kättesaadavamaks nii ettevõtjale kui ka tavakodanikele, alandades kohtusse pöördumise riigilõive. Muuhulgas plaanitake alandada hagi tagamise- ja kohtualluvuse kindlaksmääramise avalduselt makstavat riigilõivu.

3. Vabariigi Valitsusele on esitatud eelnõu investeerimisfondide seaduse muutmiseks, mille kohaselt muudetaks muuhulgas tööandja pensionitega seonduvat, et ka Eesti tööandjad saaksid hakata oma töötajatele, avalikele teenistujatele ning juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele pakkuma määratud sissemaksetega tööandja pensionifonde. Selliseid tööandja pensionifonde saaksid eelnõu kohaselt valitseda fondivalitsejad.

4. Riigikogus on esimese lugemise läbinud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärgiks on vähendada alkoholireklaami mõju tarbijale, eelkõige noorte ja laste väärtushinnangutele ja hoiakutele.

5. Riigikogus on esimese lugemise läbinud vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega reguleeritakse kütusemüüjate tagatistega seonduvat.

6. Eelnõu tasandil on ka kaubandusliku meresõidu seaduse muudatus, mis planeeritakse jõustada juba 1. jaan 2012 ja mis kehtestab 300-tonnise või suurema kogumahutavusega laeva suhtes omanikule või laeva käitajale, prahtijale või reederile vastutuskindlustuse olemasolu kohustuse.

Allikas: Advokaadibüroo SORAINEN 2011. Aasta 2012 – tähtsamad seadusemuudatused, mis mõjutavad ettevõtjat.  http://raamatupidaja.ee/blog/2011/12/13/aasta_2012_tahtsamad_seadusemuudatused_mis_mojutavad_ettevotjat (22.04.2012).