+372 53 242 790
Menüü

Laenude andmisega seotud maksuküsimused

Jaotan laenude andmise 3 põhilisse rühma ning selgitan lühidalt maksuriske.

1. Laen ettevõttelt töötajale

Laenu andmine intressiga vähemalt 0,5% aastas ei too kaasa täiendavat maksukoormust. Erisoodustuseks on laenu andmine Rahandusministri määruses (Erisoodustuse hinna määramise kord) sätestatud laenuintressi alammäärast madalama intressiga (alates 7.03.14 on intressiks 0,5% aastas). Erisoodustuse hinnaks loetakse laenuintressi alammäära järgi arvutatud intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahe.

2. Ettevõte saab laenu füüsiliselt isikult 0% intressiga

Täiendavat maksukoormust ettevõttele ei teki, füüsiline isik ei pea antud laenu ilmtingimata intressiga koormama

3. Kahe ettevõtte vaheline laenutegevus

a) Laenud seotud osapoolte vahel.

Tulumaksuseaduse § 50 lg 4, alusel tuleb rakendada turuhinda, et vältida tulumaksukohustust. Laenuintressi turuväärtuse määramine on keeruline protsess. Eesti Panga intressimäära statistika võib võtta aluseks turuhinna määramisel, kuid see ei ole automaatselt turutingimustel intress. Võrreldava laenuintressi turuväärtuse määramiseks leitakse võrreldavad laenud sarnastel tingimustel ja sarnastes olukordades.
Kui selgub, et intress ei ole turuhinnas, kohalduvad siirdehinna maksustamise sätted (TuMS § 50 lg 4 ja 5).

b) Laenud mitteseotud osapoolte vahel

Eeldatakse, et mitte seotud osapoolte vahel tehtud tehingud ongi sõlmitud turuhinnas. Tehingud, mis seda ilmselgelt ei ole ja nende tegemist ei suudeta põhjendada maksustatakse tulumaksuga. Ettevõtlusega ei seo antud laenu vaid intressinõue vaid selleks võib olla ka seotud äritegevus ja sellega kaasnavad tulud.

 

Lisaks oluline teada:

1. Tulumaksuseaduse §8 alusel on seotud osapooled:

(1) Isikud on omavahel seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju. Igal juhul käsitatakse seotud isikutena järgmisi isikuid:
 1) abikaasad, elukaaslased või otse- või külgjoones sugulased;
 2) ühte kontserni kuuluvad äriühingud äriseadustiku § 6 tähenduses;
 3) juriidiline isik ja füüsiline isik, kellele kuulub vähemalt 10% selle juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest;
 4) isikule kuulub koos teiste temaga seotud isikutega kokku üle 50% juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või õigusest juriidilise isiku kasumile;
 5) juriidilised isikud, kelle aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest üle 50% kuulub ühele ja samale isikule või seotud isikutele;
 6) isikud, kellele kuulub üle 25% ühe ja sama juriidilise isiku aktsia- või osakapitalist, häälte koguarvust või kasumi saamise õigusest;
 7) juriidilised isikud, kelle juhatuse või juhatust asendava organi kõik liikmed on ühed ja samad isikud;
 8) tööandja ja tema töötaja, töötaja abikaasa, elukaaslane või otsejoones sugulane;
 9) isik on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige (§ 9), juhtimis- või kontrollorgani liikme abikaasa või otsejoones sugulane.

(2) Seotud isikute vahelise tehingu hinna (edaspidi siirdehind) erinevus omavahel mitteseotud isikute vaheliste sarnaste tehingute väärtusest (edaspiditehingu turuväärtus) maksustatakse § 14, 50 või 53 alusel, kui tegemist ei ole erisoodustusega (§ 48).

(3) Lõike 2 kohaldamisel käsitatakse seotud isikutena ka mitteresidenti ja tema Eestis asuvat püsivat tegevuskohta ning Eesti residenti ja tema välisriigis asuvat püsivat tegevuskohta.
[RT I, 18.11.2010, 1 – jõust. 01.01.2011]

2. Rahandusministri määrus turuhinna määramise kohta leiad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/12752116