+372 53 242 790
Menüü

Pallas & Partneri OÜ privaatsuspoliitika

1. Kes me oleme?

Pallas & Partnerid OÜ („Meie“) on raamatupidamisbüroo. Omame aastatepikkust kogemust erinevates ärivaldkondades ning kompetentsi nii raamatupidamises, maksunõustamises kui äriühingute asutamises.

Meie kontaktandmed:
Pallas & Partnerid OÜ
Tammsaare tee 47, Tallinn
+372 6 606 925
info@pallaspartnerid.ee

2. Kes on Meie kliendid, kelle isikuandmeid Me töötleme?

Meie klientideks on raamatupidamiskohuslased, samuti isikud, kes vajavad maksunõu või soovivad hakata ettevõtjateks või laiendada oma äritegevust.

Peamiselt on Meie klientideks juriidilised isikud. Me töötleme oma juriidilisest isikutest klientide esindajate, töötajate ja koostööpartnerite isikuandmeid. Samuti töötleme Meie koostööpartnerite esindajate isikuandmeid.

Pigem erandina osutame teenust füüsilisele isikule.

Lisaks eeltoodule, töötleme ka Meie veebilehe (www.pallaspartnerid.ee) kaudu Meie poole pöördunute isikuandmeid ning samuti kasutame veebilehel „küpsiseid“.

3. Miks Me töötleme isikuandmeid?

Isikuandmete töötlemine on osa Meie igapäevasest majandustegevusest. Me ei tohi osutada teenust anonüümsele kliendile, millest tulenevalt teame oma klienti, oma kliendi esindajaid, töötajaid ja koostööpartnereid.

Raamatupidamisbüroona osutame klientidele raamatupidamisteenust. Teenuse osutamiseks käsitleme algdokumente (nt lepinguid, arveid, tšekke, töölähetusdokumente), mis võivad sisaldada ka isikuandmeid. Koostame vajadusel aruandeid (majanduskulude aruanne, töölähetuse aruanne), teostame töötasu arvestust (s.h puhkusetasu, õppepuhkuse ja haigushüvitise arvestamist). Samuti valmistame ette kliendi poolt soovitud makseid pangas, s.h füüsilistele isikutele, väljastame müügiarveid.

Maksunõu raames kogume vajalikku teavet maksunõu andmiseks olulise tehingu kohta. Kusjuures vastav teave võib sisaldada ka isikuandmeid.

Äriühingu asutamise teenuse pakkujana valmistame ette äriühingu asutamisdokumendid, mille tarvis kogume teavet äriühingu asutajate ja juhtorgani liikmete kohta.

Veebilehelt päringu tegija isikuandmeid töötleme päringule vastamiseks.

4. Milliseid isikuandmeid Me töötleme?

Töötleme eelkõige neid isikuandmeid, mida on vaja teenuse osutamise lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil, võimalikult vähesel määral ja ainult selgel õiguslikul alusel.

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

(1) isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg.
(2) kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
(3) teenuse osutamisega seotud andmed, nt lepingu täitmisega seotud andmed, päringud, kaebused, maksekäitumise teave;
(4) kampaaniates osalemise andmed, nt osalemise info ja võidetud auhinnad;
(5) finantsandmed, näiteks krediidi või kohustuste või tehingute kohta;
(6) suhtlusandmed, näiteks e-posti vahendusel kogutavad andmed, sotsiaalmeedia vahendusel kogutavad andmed, sõnumite teel edastavad andmed jne.

5. Millises rollis me isikuandmeid töötleme?

Peamiselt töötleme isikuandmeid volitatud töötlejana. Me saame andmed Meie klientidelt, kellega oleme sõlminud teenuse osutamise lepingu või kellele osutame teenust ühekordse tellimuse alusel.

Füüsilisest isikust klientide ja Meie veebilehel päringu tegijate andmeid töötleme vastutava töötlejana.

6. Millisel õiguslikul alusel me isikuandmeid töötleme?

Põhiliselt on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks lepingu täitmine (privaatsuspoliitika punktid 4(1),4(2), 4(3) ja 4(5)), juriidilise kohustuse täitmine (privaatsuspoliitika punktid 4(1),4(2) ja 4(5)), aga samuti Teie nõusolek (privaatsuspoliitika punkt 4(6)) ning Meie õigustatud huvi (privaatsuspoliitika punkt 4(4)).

7. Kuidas me töötleme isikuandmeid?

Töötleme isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. Meil on alati olemas õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks. Teavitame teid toimingutest, mida teie isikuandmetega teeme lihtsalt, selgelt ja arusaadavalt.

Töötleme isikuandmeid eesmärgipäraselt. Määrame kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgi ja lähtume sellest oma edasises tegevuses.

Kogume isikuandmeid võimalikult vähe. Ehk teisisõnu, kogume ainult neid isikuandmeid, mida vajame, mis on asjakohased ja olulised. Eeltoodu määrame kindlaks eesmärgi alusel, milleks isikuandmeid kogusime.

Hoiame isikuandmed Meile teadaolevalt õigetena.

Säilitame isikandmeid ainult nii kaua kuni see on vajalik. Vajaduse määrame kindlaks eesmärgi alusel, milleks isikuandmeid kogusime.

Rakendame erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid) isikuandmete usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Kaitseme isikuandmeid ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avaldamise, omandamise või neile lubamatu juurdepääsu eest.

Kui edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, siis kasutame lepingupartnereid, keda usaldame. Nõuame ja eeldame oma lepingupartneritelt, et nad oleksid isikuandmete töötlemisel hoolikad ja eetilised ning hoiaksid isikuandmeid turvaliselt.

Peame oluliseks ja panustame sellesse, et Meie töötajad teaksid ja täidaksid andmekaitse nõudeid.

8. Mis on „küpsised“ ja miks me neid kasutame?

Me kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja seadmesse ja aitavad Meil veebilehe kasutusmugavust parandada ja veebilehel nõuetekohaselt toimida.

Lisaks kasutame järgnevaid kolmandate osapoolte küpsiseid:

Google Analytics „küpsised“ – kasutame veebilehe liikluse analüüsimiseks, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.

Google küpsised võimaldavad Meil suunata Teile reklaame ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.

SharpSpring võimaldab analüüsida Meie klientide veebikäitumist ning samuti klientidele saadetud uudiskirjade ja teiste turunduslike teadete efektiivsust. Peamiselt kasutame SharpSpringi küpsiseid, et analüüsida, kas klient on meie saadetud uudiskirja avanud ja selles uudiskirjas olevatele linkidele klikkinud. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista oma klientide käitumist ja seeläbi saata neile asjakohasemat infot.

MailChimp´i kasutame Meie saadetud uudiskirjade ja teiste turunduslike teadete efektiivsuse analüüsimiseks. Peamiselt kasutame MailChimpi küpsiseid, et analüüsida, kas meie saadetud uudiskirja on avatud ja kas selles uudiskirjas olevatele linkidele on klikitud. Taoline info on oluline meile saadetud uudiskirjade efektiivsuse analüüsimiseks.

Veebilehe külastajana on Teil võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma seadmesse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie seadmesse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Samas ei pruugi keelatud või piiratud küpsiste korral kõik veebilehe funktsionaalsused töötada.

9. Millised on Teie õigused isikuandmetega seonduvalt?

Teile kuulub kontroll oma isikuandmete üle. Isikuandmete kaitse üldmäärus annab Teile ulatuslikud õigused seoses Teie isikuandmetega ja õigused peab tagama isikuandmete vastutav töötleja.

Meie tagame vastutava töötlejana, et Teil on:

(1) Õigus oma isikuandmetega tutvuda – Teil on õigus teada, milliseid Isikuandmeid Me Teie kohta säilitame ja kuidas neid töötleme ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
(2) Õigus isikuandmete parandamisele – Teil on õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
(3) Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – seda õigust saate kasutada juhul, kui Teie isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel.
(4) Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed (nt kui Teie isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). Meil on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik Meie juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
(5) Õigus töötlemise piiramisele – Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
(6) Õigus esitada vastuväiteid – Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes. Otseturunduse eesmärgil (uudiskirja saatmine) isikuandmete töötlemisele võite Te esitada vastuväite igal ajal ning Me reageerime koheselt.
(7) Õigus andmete ülekandmisele – Juhul, kui Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete Meile kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada Isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Teil õigus nõuda, et Me edastaksime isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
(8) Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme Teid teavitanud, et Me teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab Teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et automaatset otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

Veelgi täpsemalt on Teie õigusi kirjeldatud isikuandmete kaitse üldmääruse 3.peatükis.

Juhul kui Teil on Meile küsimusi või taotlusi seonduvalt Teie isikuandmetega, siis palun pöörduge Meie poole (gdpr@pallaspartnerid.ee). Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile (www.aki.ee).

10.Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik Privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkide saavutamiseks.

Näiteks juriidilise kohustuse eesmärgil töödeldavaid isikuandmeid säilitame nii kaua kuni vastav juriidiline kohustus on kehtiv (nt raamatupidamise seaduses sätestatud kohustus 7.a). Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

11. Mida teha rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumistest või rikkumise ohust aadressil gdpr@pallaspartnerid.ee. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ja reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.

12. Kus on avaldatud kehtiv privaatsuspoliitika?

Kehtiv privaatsuspoliitika on kättesaadav Meie veebilehel www.pallaspartnerid.ee/privaatsuspoliitika. Palun arvestage, et võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ajakohastada.